loading...
PL | EN

Obraz Matki Bożej z Guadalupe w Dallas

W dniu modlitw o ochronę prawną nienarodzonych dzieci, tj. 22 stycznia 2021 roku cudowny obraz Matki Bożej z Guadalupe odwiedził kościół św. Piotra Apostoła w Dallas, TX.

Bardzo szczególny obraz Matki Bożej z Guadalupe, dokładna replika, o takich samych wymiarach jak Tilma, w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku był obecny podczas nawiedzenia. Replika została pobłogosławiona przez św. Jana Pawła II i otrzymała takie same odpusty, jak oryginalny cudowny obraz w Mexico City. W USA są tylko cztery repliki tego obrazu. Po oddaniu czci temu obrazowi ludzie doświadczyli cudów.

Były długie kolejki do spowiedzi, która odbywała się w bibliotece plebanii obok kościoła. Różaniec w intencji życia z medytacjami, odmawiano podczas nawiedzenia. W swojej homilii ks. Jacek Wesolowski SChr powiedział, że żadne orzeczenie sądu, żadne prawo, żadna organizacja polityczna ani żaden środek masowego przekazu nie może zmienić prawdy o tym, kiedy zaczyna się życie ludzkie. Podziękował za ratującą życie pracę osób zaangażowanych w ruch pro-life oraz za rodziny adoptujące dzieci.

Jedna z parafianek (Adeline) była wolontariuszką w Centrum Kobiet Białej Róży i była obecna, gdy matka przyszła na USG i myślała o aborcji dziecka w wieku 4,5 miesiąca. Dziecko urodziło się 26 lipca 2020 roku. Dzięki łasce Bożej matka wybrała Adeline i Francois na adoptowanych rodziców. Para była małżeństwem od 21 lat i przez bardzo długi czas błagali Boga, poprzez wstawiennictwo Matki Bożej z Guadalupe, aby dać im dziecko. Dziecko ma na imię Isabella, która jest spokojnym i kochającym dzieckiem.

Mary Jane Drndak


 

Miraculous Image of Our Lady of Guadalupe, Patroness of the Unborn, visits St. Peter the Apostle on January 22, the Day of Prayer for the Legal Protection of Unborn Children.

A very special image of Our Lady of Guadalupe, an exact replica, with the same dimensions as that of the Tilma, in the Basilica of Our Lady of Guadalupe in Mexico City was present during Exposition and Holy Mass on January 22nd. The replica was blessed by St. John Paul II and has received the same indulgences as that of the original miraculous image in Mexico City. There are only 4 replicas of this image in the US. People have experienced miracles after venerating this image.

There were long lines for confession, that was held in the rectory library next to the church.  A Rosary for Life with meditations, was prayed during Exposition. In his homily, Ks. Wesolowski, S.Chr. said that: “No court decision, no law, no political organization or no mass media outlet can ever change the truth about when human life begins.” He gave thanks for the life-saving work of those involved in the pro-life movement as well as families who adopt babies.  One of the parishioners (Adeline) volunteers at the White Rose Women’s Center and was present when a mother came in for a sonogram and was thinking of aborting her baby at 4 ½ months. The baby was born on July 26, 2020. Through the grace of God, the mother chose Adeline & Francois to be the adopted parents – the couple had been married for 21 years and, for a very long time, they were begging God, through the intercession of Our Lady of Guadalupe, to give them a child. The baby’s name is Isabella, who happens to be a peace-filled, loving child.

Mary Jane DrndakPolecamy